Skip to content

 Yusuf adamlarının önünde kendini tutamayıp, “Herkesi çıkarın buradan!” diye bağırdı. Kendini kardeşlerine tanıttığında yanında kimse olmasın istiyordu. 2O kadar yüksek sesle ağladı ki, Mısırlılar ağlayışını işitti. Bu haber firavunun ev halkına da ulaştı.

3Yusuf kardeşlerine, “Ben Yusuf’um!” dedi, “Babam yaşıyor mu?” Kardeşleri donup kaldı, yanıt veremediler

.4Yusuf, “Lütfen bana yaklaşın” dedi. Onlar yaklaşınca Yusuf şöyle devam etti: “Mısır’a sattığınız kardeşiniz Yusuf benim. 5Beni buraya sattığınız için üzülmeyin. Kendinizi suçlamayın. Tanrı insanlığı korumak için beni önden gönderdi. 6Çünkü iki yıldır ülkede kıtlık var, beş yıl daha sürecek. Kimse çift süremeyecek, ekin biçemeyecek. 7Tanrı yeryüzünde soyunuzu korumak ve harika biçimde canınızı kurtarmak için beni önünüzden gönderdi.

 8Beni buraya gönderen siz değilsiniz, Tanrı’dır. Beni firavunun başdanışmanı, sarayının efendisi, bütün Mısır ülkesinin yöneticisi yaptı. 9 Hemen babamın yanına gidin, ona oğlun Yusuf şöyle diyor deyin: ‘Tanrı beni Mısır ülkesine yönetici yaptı. Durma, yanıma gel. 10Goşen bölgesine yerleşirsin; çocukların, torunların, davarların, sığırların ve sahip olduğun her şeyle birlikte yakınımda olursun. 11Orada sana bakarım, çünkü kıtlık beş yıl daha sürecek. Yoksa sen de ailen ve sana bağlı olan herkes de perişan olursunuz.

’12“Hepiniz gözlerinizle görüyorsunuz, kardeşim Benyamin, sen de görüyorsun konuşanın gerçekten ben olduğumu. 13Mısır’da ne denli güçlü olduğumu ve bütün gördüklerinizi babama anlatın. Babamı hemen buraya getirin.”

14Sonra kardeşi Benyamin’in boynuna sarılıp ağladı. Benyamin de ağlayarak ona sarıldı. 15Yusuf ağlayarak bütün kardeşlerini öptü. Sonra kardeşleri onunla konuşmaya başladı.

16Yusuf’un kardeşlerinin geldiği haberi firavunun sarayına ulaşınca, firavunla görevlileri hoşnut oldu. 17Firavun Yusuf’a şöyle dedi: “Kardeşlerine de ki, ‘Hayvanlarınızı yükleyip Kenan ülkesine gidin. 18Babanızı ve ailelerinizi buraya getirin. Size Mısır’ın en iyi topraklarını vereceğim. Ülkenin kaymağını yiyeceksiniz.’

 19Onlara ayrıca şöyle demeni de buyuruyorum: ‘Çocuklarınızla karılarınız için Mısır’dan arabalar alın, babanızla birlikte buraya gelin. 20Gözünüz arkada kalmasın, çünkü Mısır’da en iyi ne varsa sizin olacak.’ ”

21İsrail’in oğulları söyleneni yaptı. Firavunun buyruğu üzerine Yusuf onlara araba ve yol için azık verdi. 22Hepsine birer kat yedek giysi, Benyamin’e ise üç yüz parça gümüşle beş kat yedek giysi verdi. 23Böylece babasına Mısır’da en iyi ne varsa hepsiyle yüklü on eşek, yolculuk için buğday, ekmek ve azık yüklü on dişi eşek gönderdi. 24Kardeşlerini yolcu ederken onlara, “Yolda kavga etmeyin” dedi.

25Yusuf’un kardeşleri Mısır’dan ayrılıp Kenan ülkesine, babaları Yakup’un yanına döndüler. 26Ona, “Yusuf yaşıyor!” dediler, “Üstelik Mısır’ın yöneticisi olmuş.” Babaları donup kaldı, onlara inanmadı. 27Yusuf’un kendilerine bütün söylediklerini anlattılar. Kendisini Mısır’a götürmek için Yusuf’un gönderdiği arabaları görünce, Yakup’un keyfi yerine geldi. 28“Tamam!” dedi, “Oğlum Yusuf yaşıyor. Ölmeden önce gidip onu göreceğim.”

Yakup Mısır’a Gidiyor

46 Böylece İsrail bütün bunlarla yola çıktı ve Beerşeba’ya ulaştığında, babası İshak’ın Tanrısına fedakarlıklarda bulundu.

2 Tanrı gece İsrail’de bir vizyonla konuştu ve “Yakup! Jacob!”

“İşte buradayım” diye yanıtladı.

3 “Ben Tanrım, babanızın Tanrısı” dedi. “Mısır’a gitmekten korkmayın, çünkü sizi orada büyük bir ulus haline getireceğim. 4 Sizinle Mısır’a gideceğim ve kesinlikle sizi tekrar geri getireceğim. Joseph’in kendi eli gözlerini kapatacak. ”

5 Sonra Yakup Beerşeba’yı terk etti ve İsrail’in oğulları, babaları Yakup’u, çocuklarını ve eşlerini Firavun’un onu taşımak için gönderdikleri arabalara götürdüler. 6 Böylece Yakup ve tüm yavruları Mısır’a gitti; onlarla birlikte hayvanlarını ve Canaan’da sahip oldukları malları aldı. 7 Yakup onunla Mısır’a oğullarını, torunlarını, kızlarını ve torunlarını, bütün yavrularını getirdi.

8 Bunlar Mısır’a giden İsrail oğullarının (Yakup ve torunları) isimleridir:

Yakup’un ilk doğanı Reuben.

9 Reuben’in oğulları:

Hanok, Pallu, Hezron ve Karmi.

10 Simeon’un oğulları:

Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Zohar ve Canaan bir kadının oğlu Shaul.

11 Levi’nin oğulları:

Gershon, Kohath ve Merari.

12 Yahuda’nın oğulları:

Er, Onan, Shelah, Perez ve Zerah (ancak Er ve Onan, Kanada topraklarında ölmüştü).

Perez’in oğulları:

Hezron ve Hamul.

13 Issachar’ın oğulları:

Tola, Puah, [c] Jashub [d] ve Shimron.

14 Zebulun’un oğulları:

Sered, Elon ve Jahleel.

15 Bunlar, Leah’nın Paddan Aram’daki Yakup’a, oğulları Dinah’ın yanı sıra getirdiği oğullardır. Bu oğulları ve kızları toplamda otuz üç yaşındaydı.

16 Gad’ın oğulları:

Zephon, [f] Haggi, Shuni, Ezbon, Eri, Arodi ve Areli.

17 Asher’in oğulları:

Imnah, Ishvah, Ishvi ve Beriah.

Kız kardeşleri Serah idi.

Beriah’ın oğulları:

Heber ve Malkiel.

18 Bunlar, Laban’ın kızı Leah’a vermiş olduğu Zilpah’ın Yakup’a doğduğu çocuklardı.

19 Yakup’un karısı Rachel’in oğulları:

Joseph ve Benjamin. 20 Mısır’da Manasseh ve Ephraim, On’un rahibi Potiphera’nın Asenath kızı tarafından Yusuf’ta doğdu. [G]

21 Benjamin’in oğulları:

Bela, Beker, Aşbel, Gera, Naaman, Ehi, Roş, Muppim, Huppim ve Ard.

22 Bunlar Yakup’a doğmuş olan Rachel’ın oğullarıydı.

23 Dan’in oğlu:

Hushim.

24 Naftalinin oğulları:

Jahziel, Guni, Jezer ve Shillem.

25 Bunlar, Laban’ın kızına Rachel’a vermiş olduğu Bilhah tarafından Yakup’ta doğan oğullarıydı.

26 Yakup ile Mısır’a gidenler – doğrudan soyundan gelenler, oğullarının karılarını saymayanlar – altmış altı kişi saydılar. 27 Mısır’da Yusuf’ta doğan iki oğluyla birlikte Yakup’un Mısır’a giden ailesinin üyeleri yetmiş kişiydiler.

28 Şimdi Yakup Yahuda’yı Goshen’e yol almak için önündeki Yusuf’a gönderdi. Goshen bölgesine vardıklarında, 29 Yusuf savaş arabasını hazırlattı ve babası İsrail ile tanışmak için Goshen’e gitti. Joseph önünde göründüğü anda, kollarını babası [j] etrafına attı ve uzun bir süre ağladı.

Dipnotlar:


30 İsrail, Joseph’e “Şimdi ölmeye hazırım çünkü kendim için hala hayatta olduğunu gördüm” dedi.31 Sonra Yusuf kardeşlerine ve babasının evine, “Ben gidip Firavun ile konuşacağım ve ona söyleyeceğim” dedi. 32 Adamlar çoban; hayvancılık eğilimindedirler ve sürülerini ve sürülerini ve sahip oldukları her şeyi bir araya getirdiler. ’33 Firavun sizi aradığında,’ Mesleğiniz nedir? ‘ Tıpkı babalarımızın yaptığı gibi. O zaman tüm çobanlar Mısırlılar için tespit edilebildiği için Goshen bölgesinde yerleşmenize izin verilecek. ”34 should Cevap vermelisin, “Hizmetçileriniz tıpkı babalarımızın yaptığı gibi çocukluğumuzdan itibaren hayvancılık eğilimindeydi.” O zaman tüm çobanlar Mısırlılar için tespit edilebildiğinden, Goshen bölgesinde yerleşme izniniz olacak. ”