Skip to content

İsa Mesih (A.S.) Benzetmelerle Öğretir

  • by

İsa Mesih’in (A.S.) nasıl eşsiz bir yetkinlikle öğrettiğini görmüştük. Ayrıca gerçek ilkeleri gösteren hikayeleri kullanmayı da öğretti. Örneğin, Büyük Şölen hikayesini kullanarak Tanrı’nın Krallığını nasıl öğrettiğini ve Merhametsiz Kölenin hikayesiyle bağışlamayı nasıl öğrettiğini gördük. Bu hikayelere benzetme denir ve İsa Mesih (A.S.) öğretmek için benzetmeleri ne kadar kullandığı ve benzetmelerinin ne kadar çarpıcı olduğu konusunda peygamberler arasında benzersizdir.

Ankabut Suresi (29. Sure) Allah’ın da benzetmeler kullandığını söyler.  Şöyle der;

İşte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancak bilginler düşünüp anlarlar.

Ankabut Suresi 29: 43

İbrahim Suresi (14. Sure) Allah’ın bize öğretmek için bir ağaç benzetmesini nasıl kullandığını anlatır.

Görmedin mi, Allah güzel bir sözü nasıl misal getirdi? (Güzel bir söz), kökü sağlam, dalları göğe yükselen bir ağaç gibidir. Bu ağaç, Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara misaller getirir. Kötü bir sözün durumu da; yerden koparılmış, ayakta durma imkânı olmayan kötü bir ağacın durumu gibidir.

İbrahim Suresi 14:24-26

İsa Mesih’in Benzetmeleri

Öğrencileri bir keresinde ona neden benzetmeler kullanarak öğrettiğini sordular. İncil açıklamasını şu şekilde anlatır:

Öğrencileri gelip İsa’ya, “Halka neden benzetmelerle konuşuyorsun?” diye sordular.

İsa şöyle yanıtladı: “Göklerin Egemenliği’nin sırlarını bilme ayrıcalığı size verildi, ama onlara verilmedi. Çünkü kimde varsa, ona daha çok verilecek, bolluğa kavuşturulacak. Ama kimde yoksa, elindeki de alınacak. Onlara benzetmelerle konuşmamın nedeni budur. Çünkü,‘Gördükleri halde görmezler,Duydukları halde duymaz ve anlamazlar.’

Matta 13:10-13

Son cümlesi, MÖ 700’de yaşayan ve yüreklerimizin katılaşmasına karşı uyarıda bulunan Yeşaya peygamberden (A.S.) bir alıntıydı. Başka bir deyişle, bazen açıklamayı kaçırdığımız veya anlamak için çok karmaşık olduğu için bir şeyi anlamıyoruz. Böyle bir durumda net bir açıklama kafa karışıklığını ortadan kaldırır. Ama anlamadığımız başka zamanlar da vardır çünkü yüreğimizin derinliklerinde istemiyoruzdur. Bunu kabul etmeyebiliriz, bu yüzden sanki zihinsel anlayış eksikliği bizim engelimizmiş gibi sorular sormaya devam ederiz. Ancak kafa karışıklığı yüreğimizde ve zihnimizde değilse, o zaman hiçbir açıklama yeterli olmayacaktır. O halde sorun, zihinsel olarak anlayamayacağımız değil, boyun eğmeye isteksiz olmamızdır.

Hz. İsa Mesih (A.S.) benzetmelerle öğrettiğinde, kalabalıklar üzerindeki etki dramatikti. Akıllarıyla anlamayanlar hikâyeden meraklanıp daha fazlasını araştırıp anlayış kazanırken, göndermeye isteksiz olanlar hikâyeye küçümseme ve ilgisizlikle davranıp ve daha fazla anlamıyorlardı. Çiftçinin buğdayı kavurarak samandan ayırması gibi, usta öğretmenin insanları ayırmasının bir yolu benzetmeler kullanmaktı. Teslim olmaya istekli olanlar, istemeyenlerden ayrıldı. İtaat etmek istemeyenler, yürekleri O’nun hakikatine boyun eğmek istemediği için benzetmeyi kafa karıştırıcı buldular. Görseler bile asıl noktayı göremediler.

Ekinci ve Dört Toprağın benzetmesi

Havarileri Hz. İsa’ya (A.S.) benzetmelerle öğretişiyle ilgili soruyu sorarken İsa, Tanrı’nın Krallığı ve bunun insanlar üzerindeki etkisi hakkında öğretiyordu. İlki şudur;

İsa onlara benzetmelerle birçok şey anlattı. “Bakın” dedi, “Ekincinin biri tohum ekmeye çıktı. Ektiği tohumlardan kimi yol kenarına düştü. Kuşlar gelip bunları yedi. Kimi, toprağı az, kayalık yerlere düştü; toprak derin olmadığından hemen filizlendi. Ne var ki, güneş doğunca kavruldular, kök salamadıkları için kuruyup gittiler. Kimi, dikenler arasına düştü. Dikenler büyüdü, filizleri boğdu. Kimi ise iyi toprağa düştü. Bazısı yüz, bazısı altmış, bazısı da otuz kat ürün verdi. Kulağı olan işitsin!”

Matta 13:3-9

Bu benzetme ne anlama geliyordu? Tahmin etmemize gerek yoktur, çünkü kendilerini teslim etmeye istekli olanlar benzetmeyle ilgilendiler ve anlamını sordular;

“Şimdi ekinciyle ilgili benzetmeyi siz dinleyin. Kim göksel egemenlikle ilgili sözü işitir de anlamazsa, kötü olan gelir, onun yüreğine ekileni söker götürür. Yol kenarına ekilen tohum işte budur. Kayalık yerlere ekilen ise işittiği sözü hemen sevinçle kabul eden, ama kök salamadığı için ancak bir süre dayanan kişidir. Böyle biri Tanrı sözünden ötürü sıkıntı ya da zulme uğrayınca hemen sendeleyip düşer. Dikenler arasında ekilen de şudur: Sözü işitir, ama dünyasal kaygılar ve zenginliğin aldatıcılığı sözü boğar ve ürün vermesini engeller. İyi toprağa ekilen tohum ise, sözü işitip anlayan birine benzer. Böylesi elbette ürün verir, kimi yüz, kimi altmış, kimi de otuz kat.”

Matta 13:18-23

Tanrı’nın Krallığıile ilgili mesaja dört çeşit yanıt vardır. Birincisinin ‘anlayışı’ yoktur ve bu yüzden şeytan (İblis) mesajı yüreklerinden alır. Kalan üç yanıt başlangıçta çok olumludur ve mesajı sevinçle alırlar. Ancak bu mesaj, zor zamanlarda kalbimizde büyümelidir. Hayatlarımızı istediğimiz gibi yaşamaya devam etmek sadece zihnimizde kabul edilmek değildir. Dolayısıyla, bu yanıtlardan ikisi, mesajı başlangıçta almış olsalar da, yüreklerinde büyümesine izin vermezler. Yalnızca ‘kelimeyi işiten ve anlayan’ dördüncü yürek, Allah’ın aradığı şekilde gerçekten teslim olur.

Bu benzetmenin bir noktası, bize soruyu sordurmaktır; “Bu kişilerden hangisiyim?” Yalnızca gerçekten “anlayanlar” iyi bir mahsul olacaklar. Anlayışı güçlendirmenin bir yolu, Adem’den başlayarak önceki peygamberlerin Tevrat ve Zebur aracılığıyla Tanrı’nın planı hakkında açıkladıklarını açıkça görmektir. Adem’den sonra Tevrat’taki önemli işaretler İbrahim’e (A.S.) verilen vaatten ve onun kurbanından , Musa’dan (A.S.) On Emir’den , Harun’dan (A.S.) gelir. Zebur’da, ‘Mesih’in kökenini ve Yeşaya (of Isaiah), Yeremya , Zekeriya , Daniel ve Malaki’nin vahiylerini anlamak da bizi ‘Tanrı’nın Krallığının mesajını’ anlamaya hazırlayacaktır.

Deliceler Benzetmesi

Bu benzetme açıklamasından sonra Hz. İsa Mesih (A.S.) deliceler benzetmesini anlattı.

İsa onlara başka bir benzetme anlattı: “Göklerin Egemenliği, tarlasına iyi tohum eken adama benzer” dedi. “Herkes uyurken, adamın düşmanı geldi, buğdayın arasına delice ekip gitti. Ekin gelişip başak salınca, deliceler de göründü.

“Mal sahibinin köleleri gelip ona şöyle dediler: ‘Efendimiz, sen tarlana iyi tohum ekmedin mi? Bu deliceler nereden çıktı?’

“Mal sahibi, ‘Bunu bir düşman yapmıştır’ dedi.

“ ‘Gidip deliceleri toplamamızı ister misin?’ diye sordu köleler.

“ ‘Hayır’ dedi adam. ‘Deliceleri toplarken belki buğdayı da sökersiniz. Bırakın biçim vaktine dek birlikte büyüsünler. Biçim vakti orakçılara, önce deliceleri toplayın diyeceğim, yakmak için demet yapın. Buğdayı ise toplayıp ambarıma koyun.’ ”

Matta 13:24-30

Verdiği açıklama şöyledir;

Bundan sonra İsa halktan ayrılıp eve gitti. Öğrencileri yanına gelip, “Tarladaki delicelerle ilgili benzetmeyi bize açıkla” dediler.

İsa, “İyi tohumu eken, İnsanoğlu’dur” diye karşılık verdi. “Tarla ise dünyadır. İyi tohum, göksel egemenliğin oğulları, deliceler de kötü olanın oğullarıdır. Deliceleri eken düşman, İblis’tir. Biçim vakti, çağın sonu; orakçılar ise meleklerdir.

“Deliceler nasıl toplanıp yakılırsa, çağın sonunda da böyle olacaktır. İnsanoğlu meleklerini gönderecek, onlar da insanları günaha düşüren her şeyi, kötülük yapan herkesi O’nun egemenliğinden toplayıp kızgın fırına atacaklar. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. Doğru kişiler o zaman Babaları’nın egemenliğinde güneş gibi parlayacaklar. Kulağı olan işitsin!”

Matta13:36-43

Hardal Tanesi ve Maya Benzetmeleri

Hz. İsa Mesih (A.S.) aynı zamanda kısa benzetmeler anlattı.

İsa onlara bir benzetme daha anlattı: “Göklerin Egemenliği, bir adamın tarlasına ektiği hardal tanesine benzer” dedi. “Hardal tohumların en küçüğü olduğu halde, gelişince bahçe bitkilerinin boyunu aşar, ağaç olur. Böylece kuşlar gelip dallarında barınır.”

İsa onlara başka bir benzetme anlattı: “Göklerin Egemenliği, bir kadının üç ölçek una karıştırdığı mayaya benzer. Sonunda bütün hamur kabarır.”

Matta 13:31-33

Tanrı’nın Krallığı bu dünyada küçük ve önemsiz başlayacaktı, ancak daha sonra hamurun içinden geçen maya ve büyük bir bitkiye dönüşen küçük bir tohum gibi dünya çapında büyüyecekti. Zorla ya da birdenbire gerçekleşmez, büyümesi görünmezdir, ancak her yerdedir ve durdurulamaz.

Gizli Define ve Değerli İnci Benzetmeleri

 “Göklerin Egemenliği, tarlada saklı bir defineye benzer. Onu bulan yeniden sakladı, sevinçle koşup gitti, varını yoğunu satıp tarlayı satın aldı.

“Yine Göklerin Egemenliği, güzel inciler arayan bir tüccara benzer. Tüccar, çok değerli bir inci bulunca gitti, varını yoğunu satıp o inciyi satın aldı.”

Matta 13:44-46

Bu benzetmeler, Tanrı’nın Krallığının değerine odaklanır. Bir tarlada saklı bir hazine düşünün. Gizli olduğu için sahanın önünden geçen herkes alanın çok az bir değeri olduğunu düşünür ve bu yüzden onunla ilgilenmezler. Ama biri orada bir hazine olduğunu fark eder ve bu alanı çok değerli yapar – onu satın almak ve hazineyi almak için her şeyi satacak kadar değerlidir. Öyleyse, Tanrı’nın Krallığı çoğu kişi tarafından fark edilmeyen bir değerdir, ancak değerini gören çok az kişi büyük değer kazanacaktır.

Ağ Benzetmesi

“Yine Göklerin Egemenliği, denize atılan ve her çeşit balığı toplayan ağa benzer. Ağ dolunca onu kıyıya çekerler. Oturup işe yarayan balıkları kaplara koyar, yaramayanları atarlar. Çağın sonunda da böyle olacak. Melekler gelecek, kötü kişileri doğruların arasından ayırıp kızgın fırına atacaklar. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır.”

Matta 13:47-50

Tanrı’nın Krallığı insanları ayıracak. Bu ayrılık, Yargı Günü’nde yürekler açıklandığında tamamen açığa çıkacaktır.

Tanrı’nın Krallığı, hamurdaki maya gibi gizemli bir şekilde büyür, büyük bir değeri vardır, çoğunlukla gizlidir ve insanlar arasında farklı tepkilere neden olur. Aynı zamanda insanları anlayanlar ile anlamayanlar olarak ayırır. İsa Mesih bu benzetmeleri öğrettikten sonra dinleyicilerine önemli bir soru sordu.

İsa, “Bütün bunları anladınız mı?” diye sordu.

“Evet” karşılığını verdiler.

Matta 13:51

Peki ya sen?

Kitap olarak Al Kitab’dan Tüm İşaretlerin PDF’sini indirin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *